Gruppo di Yoga e Meditazione Ananda Torino

Ananda Torino, Via Ottavio Assarotti, 9, 10100 Torino TO, Italy


Indirizzo: via Assarotti, 9 – Torino (presso Centro Shanti Marga, sala Surya)

Telefono: Adriana 349.2930272

Telefono: Luigi 348.8733092

Mail: info@anandatorino.it